JU Bayern   >   BV Oberpfalz   >   KV Regensburg-Land   >   OV Beratzhausen