JU Bayern   >   BV Oberbayern   >   KV Eichstätt   >   OV Stammham