JU Bayern   >   BV Oberpfalz   >   KV Neumarkt   >   OV Lupburg