JU Bayern   >   BV Niederbayern   >   KV Straubing-Bogen   >   OV Kirchroth